جلسه با بنیاد راستی و انجمن دانش آموختگان دانشگاه یزد

در جلسه مورخ 1396/11/18 با حضور آقای دکتر سعیدا، مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه یزد، آقای دکتر میررکنی، مدیرعامل انجمن دانش آموختگان دانشگاه یزد، خانم مهندس فریده گوینده، مدیرعامل بنیاد راستی، استاد جلال راستی، هیات امنای بنیاد راستی و آقای زرین‌فر، بنیاد حامیان دانشگاه یزد، راهکارهای همکاری بنیاد راستی و انجمن دانش آموختگان دانشگاه یزد با بنیاد حامیان  مورد تبادل نظر قرار گرفت و بر همکاری های بیشتر تاکید شد.