بازدید یکی از خیرین یزدی از دانشگاه یزد

در جلسه ی مذکور در ابتدا ریاست دانشگاه، جناب آقای دکتر اولیا، صمن خوش امدگویی به معرفی فعالیت ها و پیشرفت های دانشگاه پرداختند و در همین راستا آقایان دکتر شاهی(رییس هیات امنا بنیاد) و دکتر وحدت (رییس هیات مدیره بنیاد) با بیان موصوعاتی از قبیل کمبوو منابع مالی علی رغم رشد روزافزون دانشجویان،ضرورت نخبه پروری در دانشگاه های سراسری برجسته، نیاز به حمایت از دانشجویان مستعد، تجربه های سایر کشورها در این زمینه به اهمیت بهره مندی از حمایت های خیرین و نیک اندیشان استان در تحقق اهداف خیرخواهانه بنیاد حامیان دانشگاه یزد پرداختند.  جناب آقای رکن الدینی نیز با بیان تجربیات و نطرات خود، راهکارهایی را جهت تحقق اهداف والای دانشگاه و بنیاد حامیان مطرح کرده و اعلام امادگی کردند که با حمایت خود بنیاد زا در این مسیر خیرخواهانه یاری رسانده و همچنین ارتباط مداوم با خیرین را برقرار نمایند.